xs
sm
md
lg

นายทะเบียนพรรคการเมืองสั่งยุบ"พรรคเพื่อประชาชนไทย"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการยุบพรรคเพื่อประชาชนไทย ความว่า

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคําสั่งยุบพรรคเพื่อประชาชนไทย ตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 82 และมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 เนื่องจากไม่จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปีพ.ศ.2557 ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง นั้น

บัดนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยที่ 2/2560 ลงวันที่ 11 ต.ค.2560 มีคําสั่งยุบพรรคเพื่อประชาชนไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 93 ประกอบมาตรา 82 และมาตรา 42 วรรคสอง ปรากฏรายละเอียดตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้าย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน