xs
sm
md
lg

รมว.กษ.สั่งใช้นโยบายเชิงรุกปรับโครงสร้างภาคเกษตร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้ใช้นโยบายเชิงรุกปรับโครงสร้างภาคเกษตร ให้ข้าราชการกระทรวงฯ ทุกพื้นที่ และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในสังกัด และส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกจังหวัด นำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในเรื่องการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร และให้ปลัดกระทรวงฯ กำหนดมาตรการและวิธีการให้ ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและระดับกรม เป็นคณะทำงานตรวจแนะนำและติดตามการดำเนินการของจังหวัด ประจำพื้นที่ 76 จังหวัด ว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของจังหวัดและอำเภออย่างไรหรือไม่ เพื่อรวบรวมรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบ จะได้ให้การสนับสนุน หรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ถูกต้อง