xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เตรียมตรวจราชการที่พิษณุโลก-ประชุม ครม.ที่สุโขทัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีกำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางในวันที่ 25 ธันวาคม โดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพบปะประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ ต่อนโยบายและการดำเนินแผนงาน โครงการของรัฐบาลในรอบ 3 ปี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ในรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยชุมชนท้องถิ่นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพความงาม และการหนุนเสริมโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชุมชนท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ในด้านการพัฒนาด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป การยกระดับการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน การพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบางระกำโมเดล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ หรือ “โครงการบางระกำโมเดล 60” ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ช่วยลดผลกระทบของอุทกภัย และการแก้ปัญหาภัยแล้ง

ส่วนช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพบผู้นำท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐบาลและผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย รวมถึงเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์และเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 800 ปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จากสินค้าและบริการของท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดวงจรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ สร้างความประทับใจ บอกต่อ กลับมาเที่ยวซ้ำ
กำลังโหลดความคิดเห็น...