xs
xsm
sm
md
lg

3 กระทรวงฯ ร่วมมือด้านสุขภาพ-การศึกษา-เทคโนโลยี ช่วยเด็กพิการ-เจ็บป่วย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ (24 ก.ค.) กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการให้ความช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยและเด็กพิการในโรงพยาบาลแบบมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2539 เพื่อส่งเสริมการใช้ไอทีในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) นักเรียนของโรงเรียนในชนบท (2) คนพิการ (3) เด็กป่วยในโรงพยาบาล และ (4) ผู้ต้องขังในทัณฑสถานและเยาวชนในสถานพินิจ
ด้าน ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการของโครงการ โดยสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล และเด็กพิการ เช่น ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งห้องเรียนสำหรับเด็กป่วยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่นำโปรแกรมดังกล่าวมาทดลองใช้ ทั้งกับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จน สวทช.นำผลการใช้งานมาพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวให้สามารถนำไปใช้ได้ในวงกว้าง หรือ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ซึ่งเด็กป่วยในโรงพยาบาลมีความหลากหลายทั้งช่วงชั้นและอายุ ตลอดจนครูที่มีจำนวนน้อย สวทช.จึงสนับสนุนให้โรงพยาบาลนำ eDLTV ไปใช้ เพื่อให้เด็กป่วยในโรงพยาบาลสามารถศึกษาค้นคว้าตามช่วงชั้นและความสนใจของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดภาระของครูผู้สอนในโรงพยาบาลได้ รวมถึงยังสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนในโรงพยาบาลสอนเด็กป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการแพทย์ สพฐ. สวทช. และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเด็กเจ็บป่วยและเด็กพิการในโรงพยาบาลในรูปแบบต่างๆ พร้อมร่วมกันพัฒนาบุคลากร สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีและให้ความช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยและเด็กพิการในโรงพยาบาลในด้านการแพทย์ การศึกษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กเจ็บป่วยและเด็กพิการในโรงพยาบาล และผู้ที่สนใจของทุกฝ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...