xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ประชุม ครม. จับตา พม.ชงโครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (6 มิ.ย.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา การจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ รวม 4,388 หน่วย วงเงินลงทุนประมาณ 2 พันล้านบาท โดยจะพิจารณาให้สำนักงบประมาณ จัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้กับการเคหะแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ปีงบประมาณ โดยจะนำฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลังในปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการดำเนินการ และ ให้ความสาคัญเป็นลำดับแรก
นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560–2564 และ จัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการปฎิบัติการกรณีเร่งด่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการสื่อสารออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560–2579 ประกอบด้วย“แผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม”และ“การจัดรูปที่ดิน”ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การขยายพื้นที่จัดระบบชลประทานในไร่นา การรักษาพื้นที่เดิมที่มีการจัดระบบชลประทานในไร่นา วงเงินประมาณและการบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพการ รวมวงเงินประมาณ 220,000 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...