xs
sm
md
lg

ก.แรงงานเล็งออกกฎห้ามจ้างคนท้อง-เด็กต่ำกว่า 15 ทำงานเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ-ความปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานเตรียมออกกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญคือ ห้ามผู้ใดให้หญิงมีครรภ์ทำงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย เช่น งานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่อาจเกิดอันตรายจากความสั่นสะเทือน ห้ามให้เด็กทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษ งานเกี่ยวกับแสงจ้า เสียงดัง ความร้อนจัด ความเย็นจัด และห้ามให้หญิงมีครรภ์และเด็กทำงานที่มีลักษณะงานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม งานที่ต้องสัมผัสละออง ไอ ก๊าซ ฝุ่น ฟูม เส้นใย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะประกาศในราชกิจจานุเษกาเพื่อบังคับใช้ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...