xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ (6 พ.ค.2560) เวลา 17.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามราชมังคลากีฬาสถาน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

จากนั้น ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ซึ่งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมป์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ทั้งยังเป็นการรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติอีกด้วย โดยในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพิ่มพลังศรัทธาศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลร่วมกันด้วย

โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพระสงฆ์จำนวน 72 รูป และฆราวาสจำนวน 88 ราย พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ แก่ผู้ชนะการประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ และแก่ผู้ชนะการประกวดโอ้เอ้วิหารราย รวมจำนวน 60 ราย พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา และแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ รวมจำนวน 100 ราย

ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ และกิจกรรมภายในงานฯ

สำหรับวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทั้งนี้ ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ ทางองค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากล" ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น