xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ มอบ วธ.เป็นหน่วยงานกลางจัดงานวันนักประดิษฐ์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าว “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560” และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560” ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียน และทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก โดย วช. ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และยังเป็นเวทีระดับชาติให้นักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นได้เผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ และขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
สำหรับการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ซึ่งสื่อถึง ความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการนำพาประเทศสู่ “ความมั่นคง (Stability) มั่งคั่ง (Prosperity) ยั่งยืน (Sustainability)” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น พิธีมอบรางวัล นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ชมฟรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...