xs
xsm
sm
md
lg

อนุฯ แก้ปัญหาความขัดแย้งนัดถกครั้งแรก 23 ม.ค.หามาตรการสร้างความปรองดอง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเลขานุการอนุกรรมาธิการรวบรวมข้อเสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคมนี้ จะมีการประชุมนัดแรกเวลา 13.00 น. เพื่อหามาตรการสร้างความปรองดองที่ยังไม่สำเร็จให้ได้ข้อสรุป เช่น มาตรการการพักโทษ ที่ให้ผู้กระทำความผิดรับสารภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการชะลอโทษ 5 ปี ซึ่งหากไม่กระทำความผิดซ้ำ โทษดังกล่าวก็จะหมดไป ก่อนเสนอไปยังรัฐบาล พร้อมเห็นว่าเรื่องความปรองดองมีการศึกษามาเป็นเวลานานและมีเอกสารจากหลายคณะ สามารถนำมาทำเป็นแผนขับเคลื่อน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้กลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม และรัฐบาลควรกำหนดแผนสร้างความปรองดองให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และออกเป็นกฎหมายใช้บังคับ

นอกจากนี้ พล.อ.เอกชัย ยังกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ความปรองดองยังไม่เกิดขึ้น เป็นเพราะผู้ที่ดำเนินการไม่อดทนต่อการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง หากต้องการให้สำเร็จต้องทำอย่างจริงจัง พร้อมเชื่อว่ารัฐบาลนี้ทำได้ เพราะไม่มีรัฐบาลใดจะมีอำนาจสูงสุดเท่ารัฐบาลชุดนี้อีกแล้ว แต่จะใช้ทหารเป็นองค์ประกอบหลักในการแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งไม่ได้ ต้องมีบุคคลหลากหลาย ต้องใช้ปัญญาและความรู้
กำลังโหลดความคิดเห็น...