xs
xsm
sm
md
lg

ธพว.พร้อมผลักดันองค์กรให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้ ธนาคารมีนโยบายดำเนินการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และธรรมาภิบาลตามประกาศคำปฏิญาณตามข้อกำหนดของ ป.ป.ช.ที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี โดยพร้อมผลักดันองค์กรให้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรม ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น SME Development Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงมุ่งสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลอย่างมั่นคงยั่งยืน เคียงข้างผู้ประกอบการไทย
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันพบว่า มีกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ภายในธนาคาร 74 กรณี เป็นโทษทางวินัยร้ายแรง อาทิ ทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ธนาคารเสียหายร้ายแรง 10 กรณี และโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง อาทิ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ ตักเตือน ยุติเรื่อง 61 กรณี และอื่นๆ (เลิกจ้าง) 3 กรณี
สำหรับเรื่องร้องเรียนในช่วงปี 2559 นี้มีทั้งหมด 120 เรื่อง ร้องเรียนผ่านระบบ 1111 รวม 35 เรื่อง และร้องเรียนผ่านหน่วยงานภาครัฐรวม 85 เรื่อง ซึ่งธนาคารสามารถหาข้อยุติได้รวม 83 เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนอีก 37 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการหาข้อยุติ
นายมงคล กล่าวอีกว่า ปัญหาดังกล่าวผู้บริหารและคณะกรรมการธนาคารรับรู้และรับทราบเป็นอย่างดี โดยไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงเดินหน้าสร้างแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีมาตรการการสอบสวน ลงโทษ ไล่ออก หรือพร้อมดำเนินคดีอาญาอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีความผิดจริง พร้อมปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้พนักงานเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จนสามารถลดปัญหาการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือความไม่ชอบมาพากลของกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...