xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เปิดโครงการคัดเลือก กก.เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางจุรี วิจิตรวาทการ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เปิดโครงการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน โดยมีผู้แทนสำนักงานเขตและเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม
นางจุรี กล่าวว่า โครงการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ปปช.ภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช. เพราะการปราบปรามการทุจจริต ต้องเริ่มจากชุมชนและภาคประชาสังคม
สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า เครือข่ายเป็นการเสวนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม และบทบาทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช.จากนั้นในช่วงบ่ายจะแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคาดหวังกับภารกิจของคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช. ก่อนให้เครือข่ายทั้งหมด ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย โดยคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจะทำหน้าที่ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน ทราบวิธีการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตต่อ ป.ป.ช.รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมติดตาม และตรวจสอบการดำเนินโครงการที่สำคัญ เพื่อป้องกันการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่
กำลังโหลดความคิดเห็น...