xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่หนุนใช้ 'ม.44' แก้ปัญหาบ้านเมือง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,139 คน ต่อการใช้มาตรา 44 ณ วันนี้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.6 เห็นว่าการประกาศใช้มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ทำให้บ้านเมืองสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ช่วยลดความขัดแย้งในบ้านเมือง ร้อยละ 78.14 ระบุว่าควรนำมาใช้ให้เหมาะสมและประเมินสถานการณ์บ้านเมืองเป็นระยะๆ ขณะที่ร้อยละ 67.52 มองว่าเผด็จการ ใช้อำนาจมากเกินไป จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชน ร้อยละ 56.63 ยังคงมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 และร้อยละ 53.47 มองว่าช่วยให้รัฐบาลบริหารบ้านเมืองได้ง่าย สามารถจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็ว 

ส่วนความคิดเห็นต่อการใช้มาตรา 44 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนร้อยละ 50.4 เห็นว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะทำให้คนเกรงกลัว ไม่กล้าทำผิดกฎหมาย รัฐบาลทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วยควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง ร้อยละ 27.12 ระบุว่ามีผลดีกับผลเสียพอๆ กัน เพราะขึ้นอยู่กับมุมมองและวิจารณญาณของแต่ละคน รวมทั้งผลกระทบที่ได้รับมาก-น้อยแตกต่างกันไป ร้อยละ 22.48 เห็นว่ามีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น

ขณะที่การใช้มาตรา 44 ในสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ ประชาชนร้อยละ 81.39 เห็นว่าควรใช้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชน ร้อยละ 73.66 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ ร้อยละ 71.2 ควรใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง สร้างความสามัคคีปรองดอง ร้อยละ 66.9 ปราบปรามอาชญากรรม โจร ผู้ร้าย  ยาเสพติด มาเฟียและผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 50.92 การแก้กฎหมาย การร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าถึงเวลาที่ควรหยุดใช้มาตรา 44 แล้วหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 57.07 เห็นว่ายังไม่ถึงเวลา เพราะบ้านเมืองยังมีหลายปัญหาที่ต้องจัดการ ควรใช้ต่อไปอีกสักระยะ รอให้สถานการณ์ต่างๆ เข้าที่เข้าทาง ขณะที่ร้อยละ 42.93 ระบุว่าถึงเวลาแล้ว เพราะมีผลต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...