xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.มีมติแก้ไขการกำหนดเงื่อนไขใบรับเงินชั่วคราว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ การแก้ไขเพิ่มเติม การกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานใบรับเงินชั่วคราว เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการทำประกันชีวิตเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยกรอกใบคำขอเอาประกันชีวิต พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว จะได้รับใบรับเงินชั่วคราว ซึ่งแต่ละบริษัทประกันชีวิตจะใช้ไม่เหมือนกันอีกทั้งกรอบระยะเวลาในการพิจารณารับประกันภัยที่ไม่ชัดเจน เป็นผลทำให้ผู้ขอเอาประกันภัยส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่าตนเองได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิตแล้วหรือไม่ มีผลเมื่อใด ส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้ง เรื่องความคุ้มครอง
บอร์ด คปภ. จึงเห็นชอบในหลักการกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานในใบรับเงินชั่วคราวเพิ่มเติมในประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช้และข้อความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2553 ให้ชัดเจนเช่นหากเป็นแบบคำขอเอาประกันภัยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราวจะเริ่มทันที หากเป็นแบบคำขอเอาประกันภัยที่ต้องตรวจสุขภาพ ความคุ้มครองตาม ใบรับเงินชั่วคราว จะยังไม่มีผลจนกว่าบริษัทจะพิจารณาตกลงรับประกันภัย โดยบริษัทประกันชีวิตต้องเร่งจัด การตรวจสุขภาพ เพื่อให้ทราบผลการพิจารณาว่ารับหรือไม่รับกระบวนการทั้งหมดนี้ บริษัทต้องพิจารณาออกกรมธรรม์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่บริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันชีวิต พร้อมค่าเบี้ยประกันภัยข้างต้นนั้น ซึ่งไม่รวมระยะเวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยให้ข้อมูลสุขภาพ และเซ็นรับข้อเสนอใหม่
กำลังโหลดความคิดเห็น...