xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบแนวทางแก้ปัญหาไข่ไก่ทั้งมาตรการระยะสั้น-ระยะยาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (28 เม.ย.) มีมติรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

โดยมาตรการเร่งด่วน อาทิ เพิ่มช่องทางการตลาด ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดสถานที่ให้เกษตรกรจำหน่ายไข่ไก่ตรงสู่ผู้บริโภค และรวบรวมไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบเพื่อส่งออกในรูปไข่ไก่สดและแปรรูป โดยชดเชยเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรฟองละไม่เกิน 0.50 บาท รวมถึงมาตรการปลดแม่ไก่ไข่ก่อนกำหนด อายุไม่เกิน 65 สัปดาห์ โดยทำโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนรวมช่วยเหลือเกษตรกร

ส่วนมาตรการระยะยาว คือ กำหนดปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ และการนำเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์มีอำนาจบริหารจัดการไก่ไข่ทั้งระบบ และกรมปศุสัตว์ควบคุมปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่และบริหารไก่ไข่พันธุ์ โดยการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเลี้ยงในฟาร์มต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น