xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ โผทหารกลางปี 350 ตำแหน่งแล้ว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณจำนวน 350 นาย อาทิ พล.ต.ชมพล อามระดิษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ เป็นรองเสนาธิการทหาร พล.ท.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองเสนาธิการทหารบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พล.ท.กิตติ อินทสร แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พล.ร.อ.ณรงค์พล ณ บางช้าง รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็น เสนาธิการทหารเรือ พล.อ.อ.ธรรมรงค์ โชคคณาพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) เป็นต้น

โดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร พลตรี นครา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองทัพบก พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21เป็น รองเสนาธิการทหารบก พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ 4เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4พลตรี ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1พลตรี ประวิทย์ หูแก้ว รองแม่ทัพน้อยที่ 2เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรี มณี จันทร์ทิพย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4พลตรี ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พลตรี ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ พลตรีรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15

พลตรี จิระพันธ์ มาลีแก้ว นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11พันเอก อุทัย ชัยชนะ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7พันเอก ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2พันเอก วิทยา อรุณเมธี เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4พันเอก โอม สิทธิสาร เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31พันเอก ชวลิต พงษ์พิทักษ์ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี พันเอก กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ เป็นผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

กองทัพเรือ พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นเสนาธิการทหารเรือ พลเรือโท พิทักษ์ พิบูลทิพย์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พลเรื อตรี สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

กองทัพอากาศ พลอากาศโท สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นรองเสนาธิการทหารอากาศ พลอากาศตรี ภานุพงศ์ เสยยงคะ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ พลอากาศตรี ศิริพงษ์ นิลพฤกษ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พลอากาศตรี ศักดา สุจริตธรรม รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...