xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯแถลงแผนบริหารจัดการน้ำ ป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีแผนการดำเนินงานปี 2555 และแผนการบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการและยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดทำฐานข้อมูล ระบบพยากรณ์ และระบบเตือนภัย ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ เพื่อให้ระบบทันต่อเหตุการณ์ และติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ เริ่มจากการปลูกป่าและพืชซับน้ำ ตามแนวพระราชดำริ การบริหารจัดการพื้นที่กลางน้ำ เน้นการระบายน้ำของเขื่อนหลักต่างๆ การจัดทำเส้นทางรับน้ำ และแก้มลิงขนาดใหญ่ การบริหารจัดการพื้นที่ปลายน้ำ ด้วยการขุดลอกคูคลองทั้งหมด และกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ทั้งฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่ง ปรับปรุงคันคลอง สร้างประตูน้ำ สถานีสูบน้ำ และการจัดตั้งกองทุนประกันภัย 50,000 ล้านบาท และการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้นิคมอุตสาหกรรมลงทุนทำระบบป้องกันน้ำท่วม สุดท้าย การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ ด้วยการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ในการจัดการน้ำทั้งระบบ และปรับปรุงกฎหมาย
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบจะมีการปรับปรุงฟื้นฟูระบบน้ำ เน้นการป้องกันสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแรง ควบคู่กับการเสริมของใหม่เข้าไปในระบบ รวมทั้งการเชื่อมโยงลุ่มน้ำทั้งหมดในประเทศ ให้เป็นเส้นเดียวกัน เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจประเทศ สร้างความร่วมมือและสร้างความมั่นใจในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนักลงทุน
นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า รัฐบาลจะเร่งจัดสรรเงินงบประมาณทั้งหมดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว ไปฟื้นฟูเยียวยาประชาชน และผู้ประกอบการ ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และการสร้างแนวป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่ชุมชน ควบคู่กับการสร้างอนาคตประเทศในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น