xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.สดุดีเกียรติคุณความเป็นครูของ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวประกาศสดุดีพระเกียรติคุณความเป็นครูของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในงานวันครูประจำปี 2551 ณ หอประชุมคุรุสภา ความตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นต้นแบบของครูผู้มีจริยวัตรงดงาม ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสอน และการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ มีพระเมตตากรุณา ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เรียนรู้จริง สามารถใช้ความรู้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต และแก่ประเทศชาติ ทรงเป็นที่รักยิ่งของศิษย์ทั้งปวง ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ ทรงปรารถนาให้ประชาชนเป็นสุข ทรงพระกรุณาอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของชาติเป็นเอนกประการ นอกจากทรงสอนและทรงส่งเสริมการศึกษาโดยตรงแล้ว ยังทรงพระกรุณาเอาพระทัยใส่ ห่วงใยเด็กและเยาวชนของชาติ ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการด้อยโอกาส เมื่อเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบท ได้พระราชทานโอกาสให้ครูและนักเรียนเข้าเฝ้า ประทานอุปกรณ์การศึกษาและประทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมกิจการต่างๆ เกี่ยวกับเด็กพิการ พระกรณียกิจดังกล่าว ล้วนก่อเกิดจากน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา อันเป็นพระจริยวัตรที่งดงามของความเป็นครู การสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงนับเป็นการสูญเสียครูผู้ยิ่งใหญ่ของชาติ
นายวิจิตร กล่าวอีกว่า ในวันพรุ่งนี้ (17 ม.ค.) จะได้หารือในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาข้อสรุปในการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการหลายหน่วยงาน โดยอาจจะมีการถวายพระสมัญญานาม แต่เรื่องนี้จะต้องหารือกับผู้รู้ด้วย
นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ให้ปรากฏ ว่าทรงมีพระเมตตาต่อวงการศึกษาอย่างไรบ้าง โดยอาจจะทำเป็นหนังสือ หรือสื่ออื่นๆ ซึ่งจะต้องหาข้อสรุปร่วมกันในที่ประชุมวันพรุ่งนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น