xs
xsm
sm
md
lg

25 “พิพิธภัณฑ์ฯ ดีเด่น” ปี 62 ที่เที่ยวชั้นเยี่ยม แหล่งเรียนรู้ชั้นยอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อุทยาน ร.2 พิพิธภัณฑ์ฯ ดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
สพร. ประกาศผลรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2562 รวม 25 รางวัล ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับพิพิธภัณฑ์เมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยในสาขาต่าง ๆ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม ประกาศผลและมอบรางวัล “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2562 (Museum Thailand Awards 2019) ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “Perspective” ที่ต้องการสื่อถึงการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับพิพิธภัณฑ์เมือง ด้วยการบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล

รางวัล Museum Thailand Awards เป็นสัญลักษณ์ของการคัดสรรคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยในสาขาต่าง ๆ

สำหรับในปีนี้รางวัล Museum Thailand Awards ประกอบด้วย
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
1. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

-รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ
-รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
(เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
-รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
-รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) จ.สมุทรสงคราม
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
2. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

-รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่
พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
-รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
-รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสานได้แก่
บ้านหมอหวาน
สยามเซอร์เพนทาเรียม
3. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

-รางวัลดีเด่นด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่
สยามเซอร์เพนทาเรียม
-รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทรา
-รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
-รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสานได้แก่
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก
4. รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น

-รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่
ศูนย์จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า
-รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019
(โดยยึดคะแนนโหวตตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 31 ก.ค. 2562)

-อันดับที่ 1 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 3,985 คะแนน
-อันดับที่ 2 หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ - 1,748 คะแนน
-อันดับที่ 3 พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1,719 คะแนน
-อันดับที่ 4 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว - 1,211 คะแนน
-อันดับที่ 5 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) - 1,155 คะแนน
-อันดับที่ 6 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา - 944 คะแนน
-อันดับที่ 7 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน - 925 คะแนน
-อันดับที่ 8 มิวเซียมภูเก็ต -765 คะแนน
-อันดับที่ 9 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) - 748 คะแนน
-อันดับที่ 10 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน - 721 คะแนน
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
....................................................................................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ ManagerSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...