xs
xsm
sm
md
lg

ททท.ปลื้ม “ขอนแก่นโมเดล” นักท่องเที่ยวทะลุเป้าเกิน 5 ล้านคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Facebook :Travel @ Manager
บรรยากาศเมืองขอนแก่น  บริเวณบึงแก่นนคร
ททท. ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้าเกิน 5 ล้าน รับปีใหม่ พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khon Kaen Love Local เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนด้านท่องเที่ยวของขอนแก่นไปพร้อม ๆ กัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้านคนรับปีใหม่ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวน 5,060,143 คน/ครั้ง
(ห้าล้านหกหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสามคนครั้ง) ซึ่งความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ เปรียบเสมือนของขวัญ ที่สร้างรอยยิ้มและความสุข มาสู่จังหวัดขอนแก่น พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khon Kaen Love Local
นายยุทธศักดิ์ สุภสร
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จ “ขอนแก่น โมเดล” ว่า

“นับตั้งแต่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ประจำปี 2560 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 โดยชูเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการกระจุกตัวทางการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ในการผลักดันและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น หรือ “ขอนแก่น โมเดล” ให้ขอนแก่นก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมเยือนให้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี ภายในปีพ.ศ. 2560 เน้นแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่า "New Biz Connect" ยกจุดขาย ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ความพร้อมทางเศรษฐกิจ และศักยภาพของขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ สร้างความแตกต่างและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้พื้นที่ขอนแก่นเป็นจุดหมายในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดย ททท. ได้บูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของขอนแก่นร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
พระธาตุหนองแวง หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่น
ปัจจุบันขอนแก่นได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ก้าวขึ้นสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลาง ด้านการประชุมสัมมานา ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นที่ประจักษ์จากรายงานสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีพ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 5,060,143 คน/ครั้ง (ห้าล้านหกหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสามคนครั้ง) เติบโตขึ้นจากปี 2559 กว่า 11% จึงนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม ของจังหวัดขอนแก่น ความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ เปรียบเสมือนของขวัญ ที่นำความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความสุขสู่ชุมชนสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขมาสู่จังหวัดขอนแก่น”

อย่างไรก็ตาม ททท. จะยังคงเดินหน้าดำเนินงานส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวตาม “ขอนแก่น โมเดล” เพื่อสร้างความสุขให้กับพื้นที่ต่อไป โดยนำเอาการท่องเที่ยวมาเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงเป็นที่มาของโครงการขอนแก่น New Biz Season 3 ที่จะยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยว กลุ่มประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ให้เลือกขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทางและผนวกการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนอันมีเสน่ห์ โดยชูการท่องเที่ยววิถีไทอีสาน เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในการต่อยอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญา สู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการเผยแพร่เสน่ห์ดังกล่าวผ่านช่องทางพันธมิตรไม่ว่าจะเป็น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ซึ่งเปรียบเสมือนด่านแรกที่นักท่องเที่ยว
จะได้สัมผัสเมื่อเดินทางเข้าสู่ขอนแก่น ภายใต้โครงการ Khon Kaen Love Local
ททท.ชวนสสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ขอนแก่น
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “แนวทางการดำเนินงานโครงการ Khon Kaen Love Local เป็นการนำเอาศักยภาพของขอนแก่นที่มีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ผนวกเข้ากับเสน่ห์วิถีชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนด้านท่องเที่ยวของขอนแก่นไปพร้อมๆ กัน เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวที่ภาครัฐและเอกชน ผลึกกำลังในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน
ให้สามารถสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดย ททท. มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้าน
การท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจออกเดินทางไปยังชุมชนต่อไป โดยปัจจุบันได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และ Young Owner ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่อง
จำนวน 13 แห่ง แบ่งเป็น โรงแรมที่พัก จำนวน 8 แห่ง (โรงแรมโฆษะ โรงแรมเจริญธานี โรงแรมบุษราคัม โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น โรงแรมวีวิช โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด และโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์) ร้านอาหาร และ Young Owner จำนวน 5 แห่ง (สวนเกษตรมีกิน ร้าน Concept Aromatic Thai Cuisine ร้าน Sunset Gelato ร้าน Eights a day และร้าน Just me) เพื่อจับคู่ชุมชนที่มีศักยภาพของขอนแก่นในการนำวัตถุดิบผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาใช้ในสถานประกอบการเพื่อบอกเล่าเสน่ห์ชุมชนและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางต่อไป
โรงแรมอวานี ขอนแก่น ฯ หนึ่งในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Khon Kaen Love Local
ททท. มุ่งหวังให้โครงการ Khon Kaen Love Local เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ชุมชน ให้มีมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวในอนาคต อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวของขอนแก่นต่อไป” ผู้ว่า ททท. กล่าวทิ้งท้าย
....................................................................................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...