xs
xsm
sm
md
lg

โครงการ กรุงไทยรักชุมชนบ้านพลไท เติมน้ำ เติมชีวิต...หมู่บ้านอีสานที่ถูกลืม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชุมชนบ้านพลไท อยู่ในตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรม ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ในฤดูเก็บเกี่ยว แต่เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่ต่อเนื่องยาวนาน น้ำสะอาดสำหรับใช้ในการบริโภคลดน้อยลง ต้องหาซื้อน้ำจากชุมชนใกล้เคียงเพื่อประทังชีวิต ขณะที่น้ำสำหรับการเกษตรก็มีไม่เพียงพอ ท่ามกลางความแร้นแค้นนี้ ทำให้ผู้คนวัยหนุ่มสาวเลือกที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเมือง คนในชุมชนค่อยๆ ลดน้อยลง จนได้ชื่อว่า หมู่บ้านอีสานที่ถูกลืม


ธนาคารกรุงไทย ธนาคารที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาเกือบ 6 ทศวรรษ ยึดมั่นการดำเนินงานตามพันธกิจ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มให้ดีขึ้นในทุกวัน ได้ดำเนินโครงการ กรุงไทยรักชุมชนบ้านพลไท เข้าไปสัมผัสชีวิตของคนในชุมชน และวางแผนเพื่อพัฒนา โดยให้ความรู้ในการบริหารจัดการเงิน (Financial Literacy) การสร้างวินัยทางการเงินด้วยการเก็บออม พร้อมดึงศักยภาพของชุมชนและสนับสนุนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริ น้ำ คือ ชีวิต รวมถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ ดำเนินการในหลายด้าน อาทิ การขุดเจาะน้ำบาดาล จัดหาถังเก็บน้ำ วางระบบประปาหมู่บ้าน การปรับปรุงชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมรื้อฟื้นประเพณีฮีตสิบสองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้า เพื่อยกระดับผ้าทอท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลต้นสำสา หรือต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 200 ปี ที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านพลไท เติบโตให้ร่มเงา หล่อเลี้ยงหัวใจชาวชุมชนนี้มาหลายชั่วอายุคน


นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังร่วมมือกับ เชฟอีน ปัณณวิชญ์ หมาดหนุด ในการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เชฟชุมชน เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ใส่รสมือที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อชูเมนูอาหารพื้นถิ่นให้โดดเด่น อีกทั้งยังสนับสนุนการบริหารจัดการเศษอาหาร และขยะประเภทต่างๆ ด้วยแนวทาง Zero Waste เพื่อลดการปล่อยมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาขยะ ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนเท่านั้น แต่ยังพลิกฟื้นผืนดินและพืชพรรณไม้ให้ออกดอกออกผลได้อย่างงดงาม


จากจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดที่เพียงพอ วันนี้ ชุมชนบ้านพลไทพร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ผ่านการดำเนินงานของบริษัท บ้านพลไท จำกัด ที่เกิดจากการระดมทุนของคนในชุมชน และช่วยกันบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

นายวีระศักดิ์ โพธิ์เปี้ยศรี ตัวแทนชุมชนบ้านพลไท กล่าวว่า “ชาวชุมชนบ้านพลไท ขอขอบคุณธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ที่ช่วยพลิกฟื้นหมู่บ้านอีสานที่ถูกลืม กลับมาเป็นบ้านพลไทที่มีชีวิตชีวาอีกครั้ง และในวันนี้บ้านพลไทพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นถิ่น ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่และความประทับใจ โดยติดตามรายละเอียดการท่องเที่ยวประจำเดือนได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลับสู่วันวานที่บ้านพลไท”


ธนาคารกรุงไทย ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้าง สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ด้วยการรักษามรดกทางวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น เติมน้ำเติมชีวิตให้ชุมชนบ้านพลไทมีน้ำสะอาดไว้ดื่มไว้ใช้ มีอาชีพที่สามารถหล่อเลี้ยงตนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็งที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรายังคงมุ่งมั่นดำเนินงานโดยยึดหลัก ESG เพื่อให้ทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น