xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ถือหุ้น KCCAMC ให้จ่ายปันผลปี 66 หุ้นละ 0.054 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล เผยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานงวดปี 2566 อัตราหุ้นละ 0.054 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 33.66 ล้านบาท โดยมีหุ้นที่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล 620 ล้านหุ้น


นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCCAMC ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายและการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย เปิดเผยถึง ผลดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 88.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.77% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากดอกเบี้ยสูงขึ้นจากการขยายพอร์ตลูกหนี้ NPL ของบริษัท รวมถึงรายได้จากการรับชำระหนี้ และรายได้จากการขาย NPA เพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมทั้งบริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการบริหารสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 40% ของกำไรสุทธิของบเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติให้บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทโฮลดิ้ง) ส่งคำเสนอซื้อและหนังสือชี้ชวน ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (แผนปรับโครงสร้าง) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ QR Code โดยจะมีการส่งคำเสนอซื้อและหนังสือชี้ชวนในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ เฉพาะส่วนหน้าปก ข้อมูลสรุปของบริษัทโฮลดิ้ง ข้อมูลสรุปของ KCCAMC และเอกสารตอบรับคำเสนอซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะมีการจัดพิมพ์เล่มหนังสือไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อสำรองไว้สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นของ KCCAMC รายหนึ่งรายใดร้องขอ

นายทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิมที่ใช้ KCC เป็น KCCAMC นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้าง โดยจะมีการแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ KCCAMC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้ง โดยหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามแผนปรับโครงสร้าง บริษัทโฮลดิ้งจะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KCCAMC และผู้ถือหุ้นเดิมของ KCCAMC จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง และบริษัทโฮลดิ้งจะนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้ชื่อย่อ “KCC” แทนหุ้นสามัญของ KCCAMC ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน เพื่อเพิ่มขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจากเดิมที่บริษัทจะประมูลหนี้ได้ตามใบอนุญาต AMC สามารถซื้อหนี้ NPLs ได้เฉพาะจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร, ไฟแนนซ์ และ AMC เท่านั้น แต่เมื่อปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งแล้ว จะสามารถซื้อหนี้ NPLs ได้ทั้งจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ประเภทอื่นๆ เช่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หุ้นกู้ (ที่บุคคลธรรมดา นิติบุคคลถือครอง) และเจ้าหนี้สินเชื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว


กำลังโหลดความคิดเห็น