xs
xsm
sm
md
lg

เคทีซีรับรางวัล“องค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำโค้ชและพี่เลี้ยงไปใช้"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC) รับรางวัล“NEWS Compass® Global Award - Distinguished Achievement in Coaching and Mentoring” (องค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำโค้ชและพี่เลี้ยงไปใช้อย่างมีประสิทธิผล) จากมิสมารีน่า เจียรานี่ ประธานกรรมการบริหาร NEWS® Navigation และดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร แอคคอมกรุ๊ป ซึ่งเคทีซีนับเป็นบริษัทฯ แรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้จากแอคคอมกรุ๊ป (AcComm Group) และ NEWS® Navigation ซึ่งก่อตั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และนำเทคนิคของ NEWS® ไปใช้ใน 40 ประเทศทั่วโลก

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ กล่าวว่า การบริหารองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของบุคลากร เป็นความท้าทายบทบาทของผู้บริหาร ผู้นำและผู้จัดการทุกระดับในองค์กรที่ต้องเผชิญการบริหารผลลัพธ์และบริหารคน ด้วยการใช้มุมมอง ทักษะและเครื่องมือที่แตกต่างไปจากอดีต บทบาทของผู้นำที่สามารถโค้ชได้จึงทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะหากทำการโค้ชอย่างถูกต้อง จะช่วยเพิ่มศักยภาพในตัวคน ช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรปรับตัวเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นการเตรียมผู้นำรุ่นถัดไปให้พร้อมที่จะสานต่อหรือเพิ่มพูนความสำเร็จขององค์กรได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ เคทีซีได้รับรางวัล “NEWS Compass® Global Award - Distinguished Achievement in Coaching and Mentoring” ด้วยคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลดังนี้ 1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับการโค้ชอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาทั้งด้านอาชีพ ความคิด ทัศนคติและการเรียนรู้รอบด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร 2. เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักการของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ และสนับสนุนให้ผู้บริหารได้นำการโค้ชไปใช้จริงในการทำงาน โดยพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือสำหรับการโค้ชในองค์กร The NEWS Compass® 3. เป็นองค์กรที่มีการสื่อสารความสำคัญของการโค้ชและการใช้ระบบพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ทั้งด้านงานและความสุขในการทำงาน และใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ เคทีซียังมีผลงานที่ดีเด่นดังนี้ 1. เคทีซีได้แสดงถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จ ในการที่ผู้นำองค์กรสามารถนำการโค้ชไปปรับใช้พัฒนาผู้สืบทอด (Successor) ได้อย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการโค้ช โดยเข้ารับการพัฒนาเต็ม 100% ซึ่งใช้เวลาทั้งโปรแกรมกว่าสามเดือน และมีการฝึกปฏิบัติจริงในงาน 3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมแล้ว เข้าสอบรับรองวิทยฐานะด้านการโค้ชจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ACC: Associate Certified Coach) ถึง 12 ท่าน ซึ่งรวมถึงคุณพิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี”

นางพิทยา วรปัญญาสกุล กล่าวถึงการได้รับรางวัลดังกล่าวว่า เคทีซีเป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะต่างๆ ทุกมิติของพนักงานทุกระดับ และมุ่งพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารรุ่นใหม่และผู้บริหารระดับกลางให้แข็งแกร่ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการโค้ช (Coaching) เป็นหนึ่งในหลักสูตรสำคัญที่เราเชื่อว่า หากผู้นำได้เรียนรู้การโค้ชที่ถูกต้อง จะช่วยให้ทีมงานและคนในองค์กรที่ได้รับการโค้ช สามารถตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดศักยภาพได้อย่างทวีคูณ
กำลังโหลดความคิดเห็น