xs
xsm
sm
md
lg

Merkle Capital เปิดตัวกลยุทธ์ Trigger M-T2 ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล วางเป้าผลตอบแทน 20% ใน 6 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Merkle Capital เตรียมเปิดกลยุทธ์ Trigger 2 (“M-T2”) เป้าหมายผลตอบแทน 20% หลัง Trigger 1 (“M-T1”) ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายผลตอบแทน 30% ภายใน 48 วัน เปิดให้ลงทุน 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถลด ทุนและ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงยังกลยุทธ์อื่นได้ (“Lock-up Period”) โดยครบกำหนดในวันที่ 14 สิงหาคม 2567

กลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger 2 (“M-T2”) วางแผนการลงทุนอย่างน้อย 5 สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน 50 อันดับแรกตามมูลค่าของตลาด (Market Cap.) มีเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ เมื่อมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก กว่าหรือเท่ากับ 20% จากมูลค่าการลงทุนตั้งต้น จากนั้นจะปรับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนต่อใน กลยุทธ์ Stablecoin Hold ("M-STA") ให้โดยอัตโนมัติ ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่เลิกกลยุทธ์ (T+1) โดยผู้ลงทุนสามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนการลงทุนจาก M-STA ไปยังกลยุทธ์อื่นได้

กลยุทธ์ Trigger 2 (M-T2) บริหารโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลใน การช่วยวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี เปิดให้ลงทุนระหว่างวันที่ 5 -14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการลงทุนจะใช้ข้อมูลของมูลค่าตลาด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับอ้างอิงในช่วงเริ่มต้น บริหารกลยุทธ์ และใช้ข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนล่าสุดในการบริหารและปรับพอร์ตกลยุทธ์ของ เดือนถัดไป

โดยในช่วง 6 เดือนแรก ผู้ลงทุนจะไม่สามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์ อื่นได้ (“Lock-up Period”) เว้นแต่การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ก่อนระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2567

กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2567 รวมถึงยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ และสามารถรับความเสี่ยงจาก การลงทุนได้ในระดับสูง

โดยการลงทุนใน Trigger 2 (M-T2) มีเงื่อนไขและสาระสำคัญดังนี้

1. ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

2. ผู้ลงทุนไม่สามารถลดทุนและ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่นได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน (Lock-up Period)

3. สำหรับกรณีที่เป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์แล้ว บริษัทปรับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุน ต่อในกลยุทธ์ M-STA ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการเกี่ยวกับกลยุทธ์ M-STA

4. หากกลยุทธ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกลยุทธ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา Lock-up Period 6 เดือน บริษัทจะให้บริการรับจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ M-T2 แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในกลยุทธ์ต่อไป หรือ ผู้ลงทุนที่ไม่ได้ทำคำสั่งลดทุนและ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่น ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป โดยบริษัทยังคงดำเนินการบริหารกลยุทธ์ต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะเป็น ไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ M-T2 หรือจนกว่าผู้ลงทุนจะทำคำสั่งลดทุนหรือปรับเปลี่ยนออกไปในลงทุน กลยุทธ์อื่น

5. ค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาการลงทุน คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1.5% และ ค่าธรรมเนียม การบริหารจัดการกลยุทธ์ (% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุน) (M-T2) 2.00%


คำเตือน

• การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ M-T2 มิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ ดิจิทัล ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนตั้งต้น หรืออาจสูญเสียเงินทุน ทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการจัดการเงินทุนในกลยุทธ์นี้เหมาะสมกับวัตถุประ สงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้

• การกำหนดเป้าหมายเลิกกลยุทธ์เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกลยุทธ์ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด

• ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีวันหยุดทําการ แต่เนื่องจากบริษัทมีวันหยุดทําการของบริษัท ผู้ลงทุนอาจจะไม่สามารถทํารายการแต่ละคําสั่งในกลยุทธ์ได้ในวันหยุด ทั้งนี้ หากเป็นช่วงที่ตลาด มีความอ่อนไหวค่อนข้างมาก บริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

• การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ผ่านผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่การลงทุนในกองทุนรวม จึงมี ความเสี่ยงจากการจัดการเงินทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน หรืออาจสูญเสีย เงินทุนทั้งหมด

กลยุทธ์ Trigger 2 (M-T2) เปิดให้ลงทุนช่วงวันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถศึกษาและอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://merkle.capital/ หรือ ติดต่อ Line : @Merkle.capital Website : http://merkle.capital Facebook : Merkle Capital Youtube : Cryptomind Group Tel : 021148314

ที่ทำการ : บริษัทเมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1608 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (เวลา 9.00 - 17.00 น.)

**คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและ สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

**ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต หรือผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล ตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดำเนินงานในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น