xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.สั่ง MORE ส่งรายงาน IFA ให้ผู้ถือหุ้นก่อนเคาะวาระเพิ่มทุน ขู่แขวน SP-ไม่รับหุ้นใหม่เข้าเทรด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการ บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 358.84 ล้านบาท เป็น 1,435.35 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 21,530.24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาหุ้นละ 0.05 บาท (ที่ราคาพาร์) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ MORE ครั้งที่ 3 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 19 มกราคม 2567

ตลท.ได้พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทและข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ MORE แล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนของ MORE ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และมีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับมีคดีความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานทางการต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อดีตผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ MORE อีกทั้ง ตลท.ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นของ MORE เกี่ยวกับความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังได้สั่งการให้ MORE ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาในการขออนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย

เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน คณะกรรมการ ตลท.จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 172 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 สั่งให้ MORE ดำเนินการ ดังนี้

1.จัดให้มีรายงานความเห็นของ IFA ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมในประเด็น ดังนี้

1.1 ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

1.2 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงแผนการใช้เงินที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์

1.3 คำแนะนำต่อผู้ถือหุ้นว่าควรลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการเพิ่มทุน และการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

2.ให้ MORE นำส่งรายงานความเห็นของ IFA ตาม 1. ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระ

ทั้งนี้ หาก MORE ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการ ตลท.อาจพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 171 (2) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในการกำหนดให้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงเวลาการซื้อขายถัดจากการที่ MORE จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้นำส่งรายงานความเห็นของ IFA ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะไม่พิจารณารับหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของ MORE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น