xs
xsm
sm
md
lg

DAD ก้าวล้ำนวัตกรรมแห่งอนาคต เปิดเทคโนโลยี Metaverse รุกพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse เป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ผลักดันไปสู่การปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ESG & State Enterprises: Perfect Twins”

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 DAD ได้จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล หรือ DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเข้ามาสร้างตัวตนเป็น Avatar ในรูปแบบกราฟิก 3 มิติ บนแพลตฟอร์ม Spatial เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และก้าวทันเทคโนโลยีในโลกที่ไร้ขีดจำกัดได้ในอนาคต อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมในการปฏิบัตินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรไปพร้อมกับกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในรูปแบบองค์ความรู้จิ๊กซอว์สู่ความยั่งยืนของ DAD 12 เรื่อง ได้แก่ 1.การกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล 2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3.การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4.การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 5.การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 6.การบริหารทุนมนุษย์ 7.การจัดการความรู้และนวัตกรรม 8.การตรวจสอบภายใน 9.การจัดการพลังงาน 10.การจัดการขยะ 11.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 12.Eco-Efficiency

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ESG & State Enterprises: Perfect Twins” โดย ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการ ธพส. เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง “ความยั่งยืน” อันเป็นแนวคิดของ ESG หรือ Environment, Social และ Governance ได้แก่ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับ ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่สำคัญคือองค์กรและประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การคุ้มครอง การเคารพสิทธิมนุษยชน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสันติ

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “DAD จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล CG Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปีเราพยายามนำเสนอรูปแบบในการจัดงานใหม่ๆ ให้ทันสมัย โดยมีทั้งสาระความรู้และความสนุกไปพร้อมกัน ในปีที่ผ่านมาเราได้นำระบบ Gamification มาใช้ในการจัดงาน ในปีนี้จึงได้นำเอารูปแบบ Metaverse หรือโลกเสมือนจริงมาใช้เป็นครั้งแรก โดยผู้ร่วมงานสามารถสร้างตัวตนเป็น Avatar เพื่อเข้าไปค้นหาความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่พนักงาน รวมทั้งได้สอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมในการปฏิบัตินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริงจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร มุ่งไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”
กำลังโหลดความคิดเห็น