xs
xsm
sm
md
lg

กรมที่ดิน ปักธงพื้นที่อ.ลำทับ จ.กระบี่ สร้าง “ลำทับโมเดล” ลุยออกโฉนดที่ดินโครงการบอกดิน 2 เล็งต่อ ยอด พื้นที่อื่นทั่วปท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ลงพื้นที่ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ เป็นผู้นำในพื้นที่ สร้างความร่วมมือบูรณาการการทำงาน ระหว่างฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จนมียอดผู้ลงทะเบียนตามโครงการบอกดินมากที่สุดในประเทศกว่า 3,700 แปลง
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมที่ดินได้ดำเนินโครงการ บอกดิน ๒ เพื่อทำการสำรวจข้อมูลที่ดินในพื้นที่สำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนั้น อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ได้มีแนว ทางขับเคลื่อนโครงการบอกดิน 2 ในลักษณะโครงการสำคัญของพื้นที่

โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขากับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ประชาชนผู้มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือมี ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้อง ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ อำเภอลำทับ ให้ความสนใจโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

โดยอำเภอลำทับ ได้แจ้งตำแหน่งพื้นที่เข้าร่วมโครงการบอกดิน ทั้งสิ้น 3,765 แปลง แบ่งเป็น ตำบลลำทับ 1,228 แปลง ตำบลดินอุดม 454 แปลง ตำบลดินแดง 1,539 แปลง และตำบลทุ่งไทรทอง 544 แปลง นับเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลเข้าร่วมโครงการบอกดินมากที่สุดในประเทศไทย ทำให้กรมที่ดินสามารถนำไปจัดทำแผนการบริหารจัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้ ซึ่งกรมที่ดินเล็งสร้าง “ลำทับโมเดล” เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป
อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า โครงการ “บอกดิน” เป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อช่วยกระจายการถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดิน
จากภาคประชาชน เพื่อทำการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ และนำไปตรวจสอบ ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สำหรับผู้ที่มีที่ดิน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้อง การให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ โดยกรมที่ดินจะนำผลที่ได้จากการตรวจสอบไปจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และกรณีผลการตรวจสอบเบื้องต้นหากที่ดินอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ กรมที่ดินได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงานโครงการตามนโยบาย คทช. ต่อไป
ทั้งนี้ กรมที่ดินจะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ“บอกดิน 3” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถเข้าใช้บริการด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน “บอกดิน” บน Application “SMARTLANDS".
กำลังโหลดความคิดเห็น