xs
xsm
sm
md
lg

บสย.จัด “TCG Stakeholders Day ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ปี 2564-2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บสย. จัดกิจกรรม “TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” ผลตอบรับชี้ชัด บทบาทและผลงาน บสย. เป็นที่ประจักษ์ พร้อมนำข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ผ่านกลไก “ค้ำประกันสินเชื่อ” สู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน จากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ

ทั้งนี้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม “TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” เปิดเวทีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยมี นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป และนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมถ่ายทอด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลดำเนินงาน พร้อมการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง 9 กลุ่มประกอบด้วย 1.ลูกค้า 2.สถาบันการเงิน 3.ผู้กำหนดนโยบายและผู้จัดสรรงบประมาณ 4.บุคลากร บสย. 5.ผู้ถือหุ้น 6.คู่ความร่วมมือ 7.ผู้ส่งมอบ 8.ชุมชนและสังคม 9.สื่อมวลชน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นต้น

นางวสุกานต์ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 นำไปสู่ความท้าทายใหม่ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ บสย. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งปรับกระบวนการทำงานและวิธีคิดใหม่ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง สู่บริบทใหม่ New Normal โดย บสย. ได้วางยุทธศาสตร์สนับสนุนแผนการดำเนินงานในปี 2564-2569 ด้วยการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ตามแนวทางแห่งความยั่งยืน ทั้งด้านการบริการ ด้านแหล่งเงินทุนและธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การสร้างรายได้เพิ่ม ขยายฐานสินเชื่อสู่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มต่างๆ และรายย่อยมากขึ้น

นอกจากนี้ ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2564-2569 บสย.ยังได้กำหนดแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อความคาดหวัง ระหว่าง บสย. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินโครงการต่างๆ รวม 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ 2.โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงาน บสย. Call Center 0-2890-9999 3.โครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center 4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการ บสย. 5.โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบงานเพื่อรองรับธุรกรรมหลัก บสย.
กำลังโหลดความคิดเห็น