xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.ร่วมมือกรมบังคับคดีด้านวิชาการ และข้อมูลทางการเงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านการบังคับคดี ระหว่างกรมบังคับคดี กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการเงินและภัยทางการเงินให้แก่สาธารณชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ภาคประชาชน

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านการบังคับคดี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. และกรมบังคับคดีในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลของทั้ง 2 องค์กรให้กระชับยิ่งขึ้น สนับสนุนการแบ่งปันหรือใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ เพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์ปัญหาหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้รอบด้านและชัดเจนขึ้น สนับสนุนการจัดทำนโยบายตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังมีการประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการเงินและภัยทางการเงินให้แก่สาธารณชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ภาคประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

การใช้ข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้จะอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และมีวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาความลับของข้อมูลสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดี การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ อ้างอิง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีใดๆ จะดำเนินการได้ในลักษณะภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...