xs
xsm
sm
md
lg

อสมท ตั้ง "เกษมศานต์" อาจารย์นิด้านั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด อสมท เคาะแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ “เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์” อาจารย์จากนิด้า นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ เผยประวัติทำงานใกล้ชิดวงการตำรวจหลายตำแหน่ง

วันนี้ (21 ก.ค.) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า คณะกรรมการ อสมท (ที่มี พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ) ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ซึ่งกระบวนการสรรหาต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประวัติรองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองศาสตราจารย์ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
- ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- กรรมการการศึกษาทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- กรรมการสภาวิชาการ / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
- อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุทธรณ์และร้องทุกข์) รัฐสภา

ประสบการณ์การทำงาน

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (พ.ศ.2559-2561)
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (พ.ศ.2556-2559)
- กรรมการสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2559-2561)
- เลขานุการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2556-2559)
- กรรมการวิจัยและพัฒนาระบบงาน ศาลยุติธรรม (พ.ศ.2562)
- คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2563)
- ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2558-2559)
- อนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (พ.ศ.2557-2562)
- อนุกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ.2561)
- อนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2561)
- อนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) (พ.ศ.2559-2560)
- อนุกรรมการกำหนดกรอบการวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (พ.ศ.2560)
- อนุกรรมาธิการ และเลขานุการ การพิจารณาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (พ.ศ.2559-2560)
- อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในกรรมการประสานงาน ระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (พ.ศ.2558-2560)
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากิจการตำรวจ วุฒิสภา (พ.ศ.2554-2555)
- คณะทำงานพัฒนาระบบงบประมาณตำรวจ คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ (สปท.)
- อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ (อนุ ก.ตร.) ด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2553-2554)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ.2562)
- อนุกรรมาธิการ ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด วุฒิสภา (พ.ศ.2554-2555)
- อนุกรรมาธิการ จัดทำรายงานผลการศึกษาปัญหายาเสพติด วุฒิสภา (พ.ศ.2554-2555)
- ที่ปรึกษาสำนักงานศูนย์อำนวยการร่วม ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (พ.ศ.2554)
- คณะอนุกรรมการศึกษาและวิจัยมาตรการป้องกัน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติ จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) (พ.ศ.2551)
- ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำนโยบายการบริหารราชการและแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2557)
- ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารยุติธรรมชั้นสูงและกลาง สำนักงานกิจการยุติธรรม (พ.ศ.2552-53)
- ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง 2563
- ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ.2562
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (พ.ศ.2553-2555)
- รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (พ.ศ.2552-2553)
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2555-2556)
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า (ภาคปกติ) (พ.ศ.2553-2555)
- ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดสงขลา (พ.ศ.2551-2552)


กำลังโหลดความคิดเห็น...