xs
xsm
sm
md
lg

BLCP นำร่องโรงเรียนวัดกรอกยายชา จ.ระยอง ต้นแบบ “สุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ส่งมอบ “โรงเรียนนำร่องต้นแบบสุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์”  ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา จ.ระยอง ในวันเปิดบ้านวิชาการ “ECO Lover Day”  โดยนายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานพิธีฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการนำร่องโรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียนสุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์” ให้กับโรงเรียนวัดกรอกยายชา จ. ระยอง ภายใต้การทำงานผสมผสานด้วยการสร้างสวนผักอินทรีย์และส่งเสริมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังน้องๆ โรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดระยอง ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักและการรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ได้เล่าให้ฟังถึงไอเดียนี้ว่า “BLCP ได้เริ่มจัดโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงให้กับชุมชนในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน และได้แรงบันดาลใจต่อยอดมาจากการลงพื้นที่ชุมชนและโรงเรียนต่อเนื่อง ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคณาจารย์และนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้การเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมถึง BLCP มีแนวคิดส่งเสริมสุขภาพที่ดีนี้ ขยายต่อในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยกระจายออกไปสู่โรงเรียนและคนในชุมชนต่างๆ จึงจัดทำโครงการดังกล่าวให้กับโรงเรียนวัดกรอกยายชาเป็นโรงเรียนนำร่อง “สวนผักอินทรีย์” ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีจากภายในให้แพร่หลายมากขึ้น ด้วยการแนะนำวิธีการปลูก การดูแลผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์ การบำรุงรักษาดิน การทำปุ๋ยชีวภาพ การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาระบบน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำแปลงผักอินทรีย์ จัดทำแผงโซล่าเซลล์ การพัฒนาสวนกล้วยและแปลงผัก รวมทั้งได้ขยายพื้นที่โรงเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ลดความแออัด เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ทางโภชนาการสูง จัดทำระบบบ่อดักไขมันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสีย รวมถึงโดมแปลงผักกางมุ้ง และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้อีกด้วย 

นอกจากนี้ BLCP ยังมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปสู่น้องๆ นักเรียนใน จ. ระยอง ซึ่งปัจจุบันได้ขยายไปยังโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

BLCP ได้สืบสานกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ BCG Model อีกทั้งผักและผลไม้ปลอดสารพิษเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้ชุมชน คณาจารย์และนักเรียนมีความรู้ สามารถดูแลแปลงผักระยะยาวด้วยตนเอง ตลอดจนครูหรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถหารายได้เสริมจากการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนอีกด้วย

บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมจากโรงเรียนเป็นระยะๆ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน คณาจารย์และนักเรียน เพื่อเป็นผู้สานต่อกิจกรรมฯ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป การสนับสนุนสร้างแปลงผักอินทรีย์นี้ นอกจากเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและคนในชุมชนแล้ว ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โขดหิน-เขาไผ่ ได้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้นี้สู่ชุมชนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...