xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ปักธงให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร Q3/64 หวังลดต้นทุนการดำเนินงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. มีแนวคิดจะพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการในตลาดทุนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital services) อย่างครบวงจร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วน และพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม คาดว่าจะสามารถให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร โดยเริ่มโครงการรับและออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 100% ตั้งแต่ไตรมาส 3/64

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจในตลาดทุนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา digital services โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานเอกชนในตลาดเงินและตลาดทุน ประกอบด้วย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อ และผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งก.ล.ต.จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการให้บริการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

"ก.ล.ต. ตระหนักดีว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดำเนินชีวิตของประชาชน และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน ก.ล.ต. จึงมีแผนพัฒนาบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการกับทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และช่วยลดต้นทุนของกระบวนการดำเนินงาน และการให้บริการของภาคธุรกิจในตลาดทุนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตามแนวทาง Regulatory Guillotine เพื่อผลักดันให้เกิดตลาดทุนดิจิทัลอย่างแท้จริง รวมทั้งยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย โดย ก.ล.ต. จะนำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป" น.ส.รื่นวดี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...