xs
xsm
sm
md
lg

คลังออกระเบียบฝากเงินธนาคารกรุงไทยได้ต่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมบัญชีกลาง ออกระเบียบให้หน่วยงานราชการฝากเงินธนาคารกรุงไทยต่อ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนั้น
ต่อมา กรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบ ซึ่งสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง สำหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2563 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

“สำหรับครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกสามารถใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยได้ต่อไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลาง ได้ทางเว็บไซต์ http://www.cgd.go.th หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ CGD Application และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0-2270-6400 ในวันและเวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...