xs
xsm
sm
md
lg

ที่ปรึกษาทางการเงินฯ ไฟเขียว “เอื้อวิทยา” ขายโรงไฟฟ้า 3 แห่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เอื้อวิทยาเผยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจำหน่ายไปของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่งเพื่อเสริมสภาพคล่ออง ชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ลดภาระหนี้กว่า 620 ล้าน เตรียมขอมติโหวต 20 สิงหาคม 2563

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการเงินและบัญชี บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 แห่ง ขนาดรวม 26.9 เมกะวัตต์ ให้แก่ผู้ซื้อ คือ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ในราคา 851,200,000 บาท ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อจัดทำรายงานให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการขายเงินลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดย IFA เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปของเงินลงทุนในครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่าการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ UWC มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจหลัก และช่วยลดภาระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินและหุ้นกู้กว่า 620 ล้านบาท และเมื่อ UWC ขายโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายไปชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน 300 ล้านบาท ก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินของบริษัท

สำหรับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีดังนี้คือ บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น โดยจะมีกระแสเงินสดไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 300 ล้านบาท

อีกทั้งสามารถลดภาระการค้ำประกันเงินกู้ของโรงไฟฟ้าที่มีกับธนาคาร ประมาณ 320 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะการเงินดีขึ้น อีกทั้งบริษัทจะมีภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 3.38 เท่า เหลือเพียง 1.74 เท่า และหยุดการรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เครื่องจักรยังไม่สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการลดภาระการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...