xs
xsm
sm
md
lg

BBL พร้อมปล่อยกู้ซอฟต์โลน SME เน้นทั่วถึงตรงกลุ่มเป้าหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แบงก์กรุงเทพ แจงเกณฑ์ปล่อยกู้ซอฟต์โลน-พักชำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบุยึดหลักกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมยื่นคำขอชุดแรกไปยัง ธปท.แล้ว

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยธนาคารกรุงเทพได้เร่งดำเนินการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแก่ผู้ประกอบ SME ที่มีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนเพียงพอโดยเร็วที่สุด พร้อมได้ยื่นคำขอสินเชื่อใหม่อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน (soft loan) ชุดแรกไปยัง ธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการรายปลีก

สำหรับมาตรการสินเชื่อใหม่อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน (soft loan) ดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (ยังไม่เป็น NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมาตรการต้องการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยลูกค้าสามารถยื่นขอกู้ได้ไม่เกิน 20% ของยอดคงค้างสินเชื่อของลูกค้าผู้ประกอบการ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% เป็นเวลา 2 ปี โดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกแทนผู้ประกอบการ ซึ่งธนาคารจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ front end fee ใดๆ เพิ่มเติม โดยธนาคารยึดแนวทางในการพิจารณาสินเชื่อดังกล่าวตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ลูกค้าผู้ประกอบการจะได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามมาตรการนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ความจำเป็น และจำนวนเงินที่เหมาะสมของลูกค้าเป็นสำคัญ

ส่วนมาตรการเลื่อนกำหนดหรือพักชำระหนี้ (loan payment holiday) สำหรับผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท และมีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (ยังไม่เป็น NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถได้รับสิทธิการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติทุกรายเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และในช่วงที่ผ่อนปรนนี้ไม่ถือว่าเสียประวัติข้อมูลเครดิตเพราะไม่ถูกรายงานเครดิตบูโรเป็น NPL เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยลูกค้าผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์รับสิทธิการพักชำระหนี้ดังกล่าว สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยจัดส่งหนังสือยืนยันกลับมายังธนาคาร

"ในช่วงเวลานี้ ธนาคารพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดทำงานร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน โดยให้คำปรึกษาทั้งในการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับแผนการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องต่อรายได้ และช่วยจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมต่อธุรกิจของลูกค้าเพื่อเฝ้าระวังมิให้ลูกค้ากลายเป็นหนี้เสีย ซึ่งจะกระทบต่อประวัติของลูกค้า และเป็นผลเสียต่อการขอใช้บริการสินเชื่ออื่นๆ ในอนาคต"
กำลังโหลดความคิดเห็น...