xs
xsm
sm
md
lg

โพลาริส แคปปิตัล เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/63 โดยมีกำหนดนัดในวันที่ 16 พ.ค.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จํากัด (มหาชน) หรือ POLAR ได้แจ้งเรื่องการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่า เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายทิศชวน นานาวราทร ผู้ถือหุ้นของบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 960,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ของบริษัทฯได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯขอให้ดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และคณะกรรมการบริษัทฯได้รับหนังสือของผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แต่คณะกรรมการของบริษัทฯมิได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ร้องขอด้วยตนเองภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ไม่เกินสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ครบกำหนดให้คณะกรรมการจัดประชุม

ข้าพเจ้าจึงอาศัยสิทธิตามวรรคสองแห่งมาตรา 100 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีกำหนดนัดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 9:00 น. ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลอินทรารัตน์ โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่1 พิจารณาอนุมัติกําหนดจํานวนกรรมการของบริษัทฯ เป็ น 15 คน และอนุมัติแต่งตังกรรมการเข้าใหม่จํานวน ้ 10 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นางอุษณี กมลสันติสุข
2. นายณัฐสันต์ นานาวราทร
3. นายอุรุชา จันทร์หง่อม
4. นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์
5. นายปิยทัศน์ ก้องมงคล
6. นายภูริช นานาวราทร
7. นายเวทิศ แสนอิสระ
8. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี
9. นายคงกฤตย์ นานาวราทร
10. นายจิรัญญ์โรจน์ นภาธนวัชร์

มติคณะกรรมการ: ไม่มี

เหตุผลและความจําเป็น: เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม): เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดจํานวนกรรมการของบริษัทฯ เป็น 15 คน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จํานวน 10 คน ได้แก่
1. นางอุษณี กมลสันติสุข
2. นายณัฐสันต์ นานาวราทร
3. นายอุรุชา จันทร์หง่อม
4. นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์
5. นายปิยทัศน์ ก้องมงคล
6. นายภูริช นานาวราทร
7. นายเวทิศ แสนอิสระ
8. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี
9. นายคงกฤตย์ นานาวราทร
10. นายจิรัญญ์โรจน์ นภาธนวัชร์

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยให้เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

“นายทิศชวน นานาวราทร และนายภูริช นานาวราทร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายทิศชวน นานาวราทร หรือนายภูริช นานาวราทร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเวทิศ แสนอิสระ หรือนายอุรุชา จันทร์หง่อม หรือนายณัฐสันต์ นานาวราทร รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท”

มติคณะกรรมการ: ไม่มี

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพื่อความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ความเห็นของข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม): เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยให้เปลี่ยนแปลง


กำลังโหลดความคิดเห็น...