xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับโครงสร้างองค์กร ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับโครงสร้างองค์กร สนับสนุนการทำงานกับพันธมิตรและตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม เพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนการเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ของตลาดทุนมีผลตั้งแต่16มีนาคม 2663 เป็นต้นไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ ลูกค้าและพันธมิตร (Customer Focus) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน (Capital Market Infrastructure) และการยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุนไทยในยุคดิจิทัล โดยมุ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรในการสร้างการเติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” พร้อมมอบหมายหน้าที่แก่ผู้บริหารระดับสูง มีผลตั้งแต่16 มีนาคม 2663 เป็นต้นไป

โครงสร้างองค์กรที่ถูกออกแบบใหม่ มุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ซึ่งทีมผู้บริหารและพนักงานในทุกสายงานจะร่วมกันพัฒนาการทำงานเพื่อดูแลลูกค้าตลอดทั้งกระบวนการ โดยแบ่งงานออกเป็น3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้าน Customers ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลลูกค้า ทั้งบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนบุคคล และผู้ร่วมตลาดอื่น ๆด้าน Products & Servicesประกอบด้วยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดรับความต้องการของลูกค้าโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าด้าน Share Services ครอบคลุมหน่วยงานสนับสนุนที่ทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร

“การปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้จะเอื้อให้เกิดการทำงานในรูปแบบEnd-to-End Processที่ต่อเชื่อมกันตลอดกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับพันธมิตรและตอบโจทย์การบริการลูกค้า ขยายโอกาสการทำธุรกิจแบบใหม่ ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น อย่างทันท่วงที ขับเคลื่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้บริบทใหม่ตลาดทุน และขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการสร้างบุคลากรและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ” นายภากรกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...