xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ศึกษา กม.การกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชี-ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.ศึกษา กม.การกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชี-ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ เร่งยกระดับแนวทางของไทย คาดแล้วเสร็จ พ.ค. 63

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยความคืบหน้าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ให้สามารถกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นว่า ในขณะนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) อยู่ระหว่างศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเริ่มศึกษากฎหมายของประเทศที่สำคัญไปแล้ว 5 ประเทศ

เบื้องต้นพบว่าประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายรองรับให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีได้ รวมถึงการจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องต่อการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ด้วยในลำดับต่อไป ซึ่งผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563

"ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต.ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ"

จากนั้น ก.ล.ต.จะเร่งดำเนินการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยมุ่งหวังให้การบังคับใช้กฎหมายและยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับคำแนะนำที่ได้รับจากการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP) ครั้งล่าสุดในปี 2562 ที่ให้ ก.ล.ต.แก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์เพื่อให้มีอำนาจลงโทษสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนได้

นอกจากนี้ ก.ล.ต.จะแจ้งผลการศึกษาดังกล่าวให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดทุน และระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีมีส่วนช่วยอย่างมากในการทำให้งานของผู้สอบบัญชีมีคุณภาพ ปัจจุบัน ก.ล.ต.จึงกำหนดให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ดี โครงสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังเน้นการกำกับดูแลที่ผู้สอบบัญชีรายบุคคล โดยไม่ได้ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีโดยตรง


กำลังโหลดความคิดเห็น...