xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustments ของ บจ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) แก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (audit adjustments) ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของไทย เพื่อให้ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบของ บจ.มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีที่ บจ.มักบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง และผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องให้แก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินในตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่ทำการศึกษาข้อมูล audit adjustments โดยผลการศึกษาดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีมักตรวจพบข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องแก้ไข รวมถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดดังกล่าว และยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินอีกด้วย

ผลการศึกษานี้ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการบันทึกบัญชีของ บจ.ไทยยังสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้ โดยพบว่าจำนวน audit adjustments ที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากการบันทึกบัญชีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อจำกัดของระบบบัญชี การประสานงานภายในบริษัทที่ไม่เพียงพอ และความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้จัดทำงบการเงิน

ทั้งนี้ การศึกษายังชี้ให้เห็นความสำคัญของบทบาทผู้บริหาร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบที่จะช่วยลดโอกาสเกิดกรณีที่ต้องแก้ไขงบการเงินได้ โดยปรับปรุงการวางระบบงาน ระบบบัญชี ฐานข้อมูล ระบบการควบคุมภายใน และการอบรมเพิ่มความรู้ด้านบัญชีให้พร้อมรองรับการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารของ บจ.ที่จะสามารถนำข้อมูลทางการเงินที่จัดทำภายในกิจการไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวจึงช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินสามารถกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้รายงานทางการเงินของ บจ.มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพที่ดีตั้งแต่ต้นทางและเป็นไปอย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดย ก.ล.ต.ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินก็จะนำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพิจารณากำหนดนโยบายในการพัฒนารายงานทางการเงินของ บจ.ต่อไปด้วยเช่นกัน”

การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustments นี้จัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของ บจ.มากกว่า 400 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น...