xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.ตั้งกรรมการรับมือยกเลิก LIBOR

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธปท.ตั้งกรรมการรับมือการยกเลิกดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR ใน 2 ปีข้างหน้า โดยเล็งกำหนดดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ และปรับเปลี่ยนสัญญาอ้างอิงดอกเบี้ยใหม่ เพื่อรองรับการยกเลิกอย่างทันท่วงที

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติ จัดตั้ง “คณะทำงานเตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการยุติการใช้ LIBOR” เพื่อหาแนวทางรองรับกรณียุติการใช้อัตราดอกเบี้ย London Interbank Offered Rate (LIBOR) ในอีก 2 ปีข้างหน้า (ปี 2564) ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกรรมการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย LIBOR และส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อธุรกรรมการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดการเงินไทย ดังนั้น ธปท. จึงเห็นว่าผู้ร่วมตลาดควรให้ความสำคัญและเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ธปท. ได้จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม โดยย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ผู้ร่วมตลาดการเงินไทย ให้เริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะยุติการใช้ LIBOR ในอีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมที่สุดต่อทุกฝ่าย

คณะทำงานฯ ได้มีมติให้ดำเนินการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1.การปรับข้อความในสัญญาการเงินที่อ้างอิง LIBOR และ THBFIX เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาอนุพันธ์ หรือข้อกำหนดสิทธิของตราสารหนี้ ให้รองรับการเปลี่ยนมาใช้อัตราดอกเบี้ยอื่น

2.การเตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ LIBOR

3.การกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพื่อใช้ทดแทนกรณียุติการใช้ LIBOR และทิศทางอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย ทั้งนี้ คณะทำงานฯ คาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางดำเนินการประเด็นต่างๆ ภายในเดือนมีนาคม 2563 และจะดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ คู่ขนานกันไปกับผู้ร่วมตลาดเพื่อให้มีความพร้อมก่อนสิ้นปี 2564 โดยคณะทำงานฯ จะเผยแพร่ความคืบหน้าข้อสรุปในประเด็นต่างๆ บนเว็บไซต์ของ ธปท. เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดได้รับทราบทั่วกัน

ในระหว่างนี้ คณะทำงานฯ ขอให้ผู้ร่วมตลาดที่มีธุรกรรมทางการเงินอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR หรือ THBFIX เร่งดำเนินการสำรวจปริมาณธุรกรรมหรือสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอาจหารือกับธนาคารพาณิชย์หรือคู่สัญญาไว้ล่วงหน้า เพื่อปรับสัญญาที่มีอยู่เดิมให้ได้ทันท่วงที รวมทั้งประเมินผลกระทบเบื้องต้นในด้านต่างๆ พร้อมติดตามความคืบหน้าจากคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...