xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ.อินฟราเซท (INSET) เริ่มซื้อขาย 8 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บมจ.อินฟราเซท ผู้ให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 8 ต.ค.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,506 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "INSET"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ.อินฟราเซท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "INSET" ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562

INSET ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นการเชื่อมต่อของระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ระบบการสื่อสาร, ระบบสัญญาณ Wi-Fi, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งให้บริการในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม ได้แก่ งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม (Operator) ในประเทศไทย รวมถึงงานให้บริการติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณแบบขึงในอากาศและสายใต้ดิน พร้อมบริการซ่อมบำรุงหลังส่งมอบงาน

INSET มีทุนชำระแล้ว 280 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 414 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 146 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 14.6 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 16.9 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน 1.85 ล้านหุ้น และบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 112.65 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 27, 30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ในราคา 2.69 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 392.74 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,506.4 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 13.70 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 109.95 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท โดยมีบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินฟราเซท (INSET) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม ทำให้ผลงานของบริษัทมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการก่อสร้าง 1/2 โครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และโครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Wi-Fi เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (โครงการ Google Station) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

INSET มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ ครอบครัวพุกกะณะสุต ถือหุ้น 49.21% ว่าที่ ร.ต.สุรพันธ์ เตไชยา ถือหุ้น 4.29% และนายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล ถือหุ้น 3.83% และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.infraset.co.th และ www.set.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น