xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.ออกหนังสือเวียนให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แบงก์ชาติ ออกหนังสือเวียนไปยังสถาบันการเงิน ขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหลัก

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกหนังสทอเวียนให้แก่สถาบันการเงินทุกแห่ง ขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย สืบเนื่องจากกรณีที่พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นหลัก กำลังประสบสาธารณภัยในปัจจุบัน ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง โดยมีหลายจังหวัดได้ถูกรายงานเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามเอกสารเผยแพร่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยให้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน (สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ) พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยดังกล่าวตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม

1.1 ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้

1.2 พิจารณาปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดคงค้างจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

1.3 พิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
โดยให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับตามความเหมาะสม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

2.เงื่อนไขในการผ่อนปรนและการรายงาน
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามข้อ 1.ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
ฝนสว 90-กส 900-256209

2.1 ต้องมีนโยบายการให้ความช่วยเหลือและแนวทางการพิจารณาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างชัดเจน

2.2 ต้องสามารถพิสูจน์หรือเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้แต่ละรายได้

2.3 ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้ปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษที่ได้รับผลกระทบ เช่น การให้สินเชื่อใหม่ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การลดเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Reschedule) ซึ่งครอบคลุมถึงการผ่อนผันการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เป็นต้น แก่ลูกหนี้ดังกล่าว ให้ถือว่า

(1) สามารถคงสถานะจัดชั้นสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือไว้ตามเดิมก่อนเกิดเหตุสาธารณภัย

(2) มาตรการในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ข้างต้นเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2.4 รายงานยอดสินเชื่อคงค้างของลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามแบบรายงานที่กำหนด สำหรับงวดสิ้นเดือนกันยายน 2562 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 โดยให้จัดเก็บไว้ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...