xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอน 5 หลักทรัพย์ เหตุไม่นำส่งงบการเงินงวดบัญชีปี 61

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจาก 5 บริษัทฯ ไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 โดยจะเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

โดยบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน 5 บริษัทดังต่อไปนี้ คือ

1. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)

2. บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)

3. บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)

4. บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)

5. บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562

อย่างไรก็ตาม IFEC, KC, KTECH, POLAR และ RICH มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไป และเร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...