xs
xsm
sm
md
lg

เมื่อเมืองขยายตัว ธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคเติบโต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคเติบโตมากขึ้น หนุนประชากรในเขตเมืองของไทยเติบโตเฉลี่ย 4% แนะภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันในการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตในเมืองมากขึ้น

น.ส.ปฐมาภรณ์ นิธิชัย ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การขยายตัวของเมืองสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างชัดเจน จำนวนประชากรในเขตเมืองของไทยเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป จากการพึ่งพาตนเองเป็นการเกื้อหนุนเชื่อมโยงกันของภาคการผลิตและการบริการต่างๆ ประกอบกับการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรทำให้คนมีรายได้เติบโตสม่ำเสมอ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภค

ขณะที่ น.ส.รมย์นริน สุทธิจันทร์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการศึกษาธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ในช่วงปี 2557-2561 ทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจมีการขยายตัวในเชิงปริมาณซึ่งได้แก่จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการขยายสาขาในต่างจังหวัด เช่น ในธุรกิจค้าปลีกมีจำนวนสาขาในต่างจังหวัดเติบโตเฉลี่ย 8.3% ต่อปี ในขณะที่สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเติบโตเฉลี่ย 7.3% ต่อปี นอกจากนี้ ทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจจ้างงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เติบโตขึ้น โดยธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.9% และ 13.6% ต่อปี ตามลำดับ

ด้าน น.ส. อุษณี อี้โค้ว ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากการเติบโตในเชิงปริมาณแล้ว ความสามารถในการทำกำไรของทั้ง 2 ธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนกำไรสุทธิ (net profit margin) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2557-2561 การขยายสาขาและการจ้างงานที่เพิ่มนั้นไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรต่อสาขา หรือต่อพนักงานลดลงเลย แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนกำไรสุทธิต่อพนักงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.1% และ 12.3% ต่อปี ตามลำดับ

ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตในเมืองจะเป็นกลไกที่สำคัญให้เมืองขยายตัวอย่างมีคุณภาพในทุกมิติและขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจโดยภาพรวมกำลังโหลดความคิดเห็น...