xs
xsm
sm
md
lg

ทิพยสืบสานศาสตร์พระราชา ถอดรหัสโครงการชั่งหัวมัน-หุบกะพง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี และหน่วยงานต่างๆ นำคณะครูอาจารย์ร่วมเดินทางตามรอยพระราชา ถอดรหัสโครงการชั่งหัวมัน-หุบกะพง ต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาเยาวชนคุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มูลนิธิไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำคณะครู จำนวน 30 คน จากสถาบันต่างๆ ร่วมเดินทางไปยัง 1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา ในโครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” เที่ยวบ้านไร่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 บนเส้นทางชั่งหัวมันและหุบกะพง ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการในพระราชดำริ นำไปสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้แก่เยาวชน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างยั่งยืน

โดยการเดินทางตามรอยพระราชาในครั้งนี้เป็นการนำคณะครูไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตกับโครงการตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คณะครูในการร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน เข้าใจ เข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” พร้อมทั้งร่วมกันสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดด้วยนวัตกรรม ให้แก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ได้สัมผัสถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย ให้คนไทยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และยั่งยืนตลอดไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...