xs
xsm
sm
md
lg

กรุงไทยโชว์กำไรครึ่้งปีแรกโต 6% เดินหน้าร่วมทุนเคทีซีทำนาโน-พิโกไฟแนนซ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรุงไทยแจ้งกำไรครึ่งปีแรก 1.54 หมื่นล้าน เติบโต 6.7% จากสินเชื่อที่ขยายตัวต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างร่วมลงทุนกับ KTC ทำนาโนฯ-พิโกไฟแนนซ์ขยายรายย่อย ด้านกรุงศรี กำไรครึ่งปีแรก 19.7 พันล้าน เพิ่ม 58% รับรู้รายได้ขายหุ้นเงินติดล้อ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของธนาคาร จำนวน 8,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากสินเชื่อที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.24 จากร้อยละ 3.10 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของต้นทุนทางการเงิน

ส่วนครึ่งแรกของปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเท่ากับ 15,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 63,635 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สินเชื่อขยายตัวร้อยละ 2 จากสิ้นปีที่ผ่านมา ทั้งสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนองในไตรมาสแรกของปี NIM ที่ไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนองดังกล่าว เป็นร้อยละ 3.24 ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 3.09 รายได้จากการดำเนินการอื่นๆ เติบโตร้อยละ 5.5 จากการขายทรัพย์สินรอการขายและกำไรสุทธิจากเงินลงทุน

ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 2.3 โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล และค่าธรรมเนียม Bancassurance ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 จากสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์ระยะเวลาการถือครองของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมา มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 46.76 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.64 ในช่วงเดียวกันของปี 2561

นายผยง กล่าวอีกว่า จากนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง ธนาคารทยอยเพิ่มระดับของอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ 30 มิถุนายน 2562 เป็นร้อยละ 132.83 (งบการเงินรวม) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561 มี NPLs Ratio-Gross เท่ากับร้อยละ 4.68 และมี NPLs Ratio-Net อยู่ที่ 1.93 ทั้งนี้ ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง เท่ากับร้อยละ 14.34 และร้อยละ 18.14 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อนึ่ง ธนาคารได้ร่วมทุนกับ บมจ.บัตรกรุงไทย จัดตั้งบริษัท เคทีซี นาโน จำกัด และบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จำกัด เพื่อขยายการให้บริการสินเชื่อรายย่อย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

**กรุงศรีกำไรครึ่งปีแรกโต 58% รับรู้รายได้ขายเงินติดล้อ**
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)รายงานผลประกอบการที่โดดเด่นเป็นพิเศษในงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 19.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิด้วยแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อที่เติบโต 5.0% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ รวมทั้งการบันทึกกำไรจากการลงทุนภายหลังการขายหุ้น จำนวน 50% ในบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ขณะที่กำไรสุทธิไตรมาส 3 มีจำนวน 7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านการเติบโตของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 5.0% คิดเป็นจำนวน 84.3 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 เงินให้สินเชื่อเติบโตครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ โดยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น 6.3% ขณะที่สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME และสินเชื่อลูกค้ารายย่อย เพิ่มขึ้น 5.3% และ 4.0% ส่วนการเติบโตของเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 5.0% หรือจำนวน 71.1 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 53.9% จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ปัจจัยหลักมาจากการบันทึกกำไรจากการขายหุ้น จำนวน 50% ในบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.69% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 เทียบกับ 3.75% ในในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 และมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 1.96% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ปรับตัวดีขึ้นจาก 2.08% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ส่งผลให้อัตราส่วนเงินสำรองต่อเอ็นพีแอล ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 168.5% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 เมื่อเทียบกับ 160.8% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่งในระดับ 15.88%

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกรุงศรีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง แม้หากไม่รวมกำไรจากการขายหุ้นดังกล่าว กำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจตามปกติในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ 13.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจของกรุงศรี

อย่างไรก็ตาม จากความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกที่เพิ่มมากขึ้น และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นผลมาจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ กรุงศรีได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2562 ลงมาอยู่ที่ 3.2% ซึ่งท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว เราคาดว่าแนวโน้มการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และการเดินหน้าลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามแผนการดำเนินงานของกรุงศรีอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก กรุงศรีจึงยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อที่ระดับ 6-8% ในปี 2562
กำลังโหลดความคิดเห็น...