xs
xsm
sm
md
lg

พีทีที โกลบอลฯ ชู GC Circular Living มุ่งสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ชูแนวคิด GC Circular Living ตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อม จัดงาน Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet ตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อปกป้องโลก ต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระบุว่างานนี้จัด ขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดในการมีส่วนร่วมเพื่อปกป้องอนาคตของโลกใบนี้ร่วมกัน ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (GC Circular Living) โดยภายในงานได้รวบรวมนักคิดและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งในและต่างประเทศด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาแบ่งปันความรู้และนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจ ซึ่งคาดหวังว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นสื่อกลางในการสร้างโอกาสและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ขานรับการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทย

สำหรับ GC ได้มีการนำแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้ยาวนานที่สุด อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ภายในองค์กร (Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ Refuse การปฏิเสธการใช้) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ BioPlastic ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถือเป็นพลาสติกทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การยกเลิกการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Used Plastic) ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566) รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ในการเก็บขยะในทะเลเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ถือเป็นการรณรงค์ให้เกิดการใช้สินค้ารีไซเคิลและอัพไซเคิล พร้อมร่วมกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE จัดทำโครงการ Upcycling SE เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกร่วมกับชุมชน โดยการแปรรูปขยะขวดพลาสติกด้วยนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าและของใช้แฟชั่นจัดจำหน่ายภายใต้ Trademark “Upcycling by GC” อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...