xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมจ่ายเงิน ช.ค.บ. ให้เต็ม 1 หมื่นบาทใน 21 มิ.ย. นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย ช.ค.บ. ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและเงิน ช.ค.บ. รวมกันแล้วไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ครั้งแรกในวันที่ 21 มิ.ย.นี้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 แล้ว โดยปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท ยกตัวอย่าง เดิมได้รับบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท จะได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกเดือนละ 640 บาท เป็นต้น ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิในรอบการจ่ายบำนาญประจำเดือน สำหรับเดือน มิ.ย. 62 นี้ จะจ่ายในวันที่ 21 มิ.ย.62 เป็นเดือนแรก

สำหรับผู้รับบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับ ช.ค.บ. มาก่อน จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงิน ช.ค.บ. ดังกล่าว ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือผู้รับบำนาญให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของตนเอง หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0-2270-6400 กด 2 ในวันและเวลาราชการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...