xs
xsm
sm
md
lg

คณะกรรมการ ตลท. มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นางโชติกา สวนานนท์ และนายอนุชิต อนุชิตานุกูล ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดทุน โดยจะทำงานร่วมกับกรรมการโดยตำแหน่งอีก 6 ท่าน ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ในขณะนี้ มีคณะกรรมการ CMDF ครบทั้ง 9 ท่านแล้ว ซึ่งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ CMDF ครั้งแรกจะจัดขึ้นปลายเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

สำหรับคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ชุดแรก ทั้ง 9 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
นายสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นกรรมการ
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการ
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
นางโชติกา สวนานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายอนุชิต อนุชิตานุกูล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ CMDF ไว้ดังนี้
1) กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือข้อบังคับกองทุน
5) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน


กำลังโหลดความคิดเห็น...