xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. เปิด hearing คราวด์ซอสซิง สร้างกลไกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเว้นการกำกับดูแลการผู้ให้คำแนะนำลงทุนภายใต้ระบบ crowdsourcing ไม่เข้าข่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอ และเข้าถึงง่าย เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวม

เนื่องด้วยพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารที่ปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยี ทำให้การนำเสนอข้อมูลการลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะคราวด์ซอสซิงแพร่หลายมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดให้ยกเว้นการกำกับดูแลการให้คำแนะนำการลงทุนในรูปแบบคราวด์ซอสซิง ที่ไม่เข้าข่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องมีหน้าที่ขอรับใบอนุญาตจากสำนักงานนั้น โดยกำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีลักษณะของการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรายบุคคล ต้องเป็นคำแนะนำที่เป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ รวมถึงจะต้องเป็นการให้คำแนะนำทางออนไลน์ที่กระทำผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ทั้งยังกำหนดให้มีรูปแบบ (feature) ให้บุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้

ทั้งนี้ ผู้ให้คำแนะนำต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน และจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน แม้ว่าจะได้รับการยกเว้นผู้ให้คำแนะนำยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น การวิเคราะห์โดยบิดเบือนความถูกต้องของข้อมูล หรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จประกอบการให้คำแนะนำ

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: piyaruj@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ crowdsourcing คือกระบวนการระดมความคิดจากคนหมู่มากต่อประเด็นใดๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้ออกแบบ เพื่อให้คนทั่วไปเข้ามาแสดงความเห็นได้ อาทิ เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารการลงทุน และมีรูปแบบรองรับความคิดเห็นจากผู้ใช้ภายนอก เว็บบอร์ด และบล็อก โดยนักลงทุน หรือผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรับฟังความคิดเห็นได้ที่ https://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1549956277hearing_08_2562.pdf


กำลังโหลดความคิดเห็น...