xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. คาดโทษมาร์เกตติ้ง 3 ราย แอบซื้อขายหุ้นลูกค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. ประกาศพักใบอนุญาตมาร์เกตติ้ง 3 ราย จาก 2 โบรกฯ คือ บล. ยูโอบี และ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เหตุตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ได้แก่ 1. นางรัสจันทร์ จิตสุภานันท์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และผู้จัดการสาขา และ 2. นายอนันต์ อุยสุย ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ขณะกระทำผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. ยูโอบี) และ 3. ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต บัวดี ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. กิมเอ็ง) นอกจากนี้ ก.ล.ต.ยังสั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนราย ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต ฐานตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่งด้วย

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนและรายงานข้อร้องเรียนของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. ยูโอบี) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พบว่า

1. ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2557-12 กรกฎาคม 2560 นางรัสจันทร์ ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และผู้จัดการสาขา ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า จำนวน 2 ราย จำนวนหลายรายการ โดยไม่พบที่มาคำสั่งของลูกค้า และลูกค้าไม่ได้ทักท้วงเมื่อได้รับใบยืนยันรายการซื้อขายหลักทรัพย์จากนางรัสจันทร์ และ บล. ยูโอบี

2. กรณีนายอนันต์ พบว่า ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558-21 กันยายน 2560 นายอนันต์ ได้ตกลงด้วยวาจาในการรับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน โดยติดต่อและยืนยันรายการซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรม Line ซึ่งจากบทสนทนาลูกค้าไม่ได้โต้แย้ง หรือทักท้วง เมื่อทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

3. กรณีว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต ก.ล.ต. ได้รับรายงานข้อร้องเรียนจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. กิมเอ็ง) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้เป็นผู้ดูแลบัญชีหลักทรัพย์ โดยลูกค้าให้แจ้งก่อนที่จะสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และจากหลักฐานพบว่า ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิตส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งให้ลูกค้าทราบ ซึ่งลูกค้าไม่ได้โต้แย้งเมื่อว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต และ บล. กิมเอ็ง ส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต ยังได้ซื้อขายหุ้นของบริษัทรวม 8 บริษัท โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่งด้วย

การกระทำของ นางรัสจันทร์ และ นายอนันต์ เป็นการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน ขณะที่ว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต เป็นการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การลงโทษนางรัสจันทร์ โดย ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนและห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์เป็นเวลา 18 เดือน แต่เนื่องจาก บล. ยูโอบี ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางรัสจันทร์ ไปแล้วเป็นเวลา 6 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีก 12 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ส่วนการลงโทษนายอนันต์ ก.ล.ต. ได้สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายอนันต์เป็นเวลา 6 เดือน แต่เนื่องจากระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายอนันต์ มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จนครบกำหนด 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ขณะที่การลงโทษว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต ก.ล.ต. ได้สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของว่าที่ร้อยตรี ประกาศิต เป็นเวลา 9 เดือน แต่เนื่องจากระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนายอนันต์มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จนครบกำหนด 9 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังและไม่ยินยอมให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน เพราะอาจมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการให้บุคคลอื่นสั่งซื้อขายแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประจำ โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...